กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

 

งานพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เริ่มตั้งแต่ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2491 โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ต่อมาปี พ.ศ.2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้กำหนดให้มีกองพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการและพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นคนและสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี มีสังคม และปลูกฝังจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
 

สถานที่ การจัดตั้งหน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 3420 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34 ชั้น 2) มีสำนักงานองค์กรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้

    1. งานบริหารทั่วไป 

    2. งานกิจกรรมนักศึกษา 

    3. งานกีฬาและนันทนาการ 

    4. งานบริการและสวัสดิการ 

    5. งานทุนและแนะแนว

    6. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ปกครอง 

    6. องค์การนักศึกษา 

 

                    **************************

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin