กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกสารดาวน์โหลด

งานกิจกรรมนักศึกษา

     แบบฟอร์ม  ขออนุญาตดำเนินโครงการ (แบบ กนศ. 1-1) (ฉบับปรุงปรุง 10 มิ.ย. 67)   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-3) (ฉบับปรุงปรุง 10 มิ.ย. 67)    ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  สัญญาการยืมเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา (แบบ กนศ. 1-4) (ฉบับปรุงปรุง 10 มิ.ย. 67)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (แบบ กนศ. 1-6)    ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบขออนุญาตพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา (แบบ กนศ. 1-6 ชมรม)     ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  สรุปรายจ่ายตามโครงการ (ฉบับปรุงปรุง 10 มิ.ย. 67)    ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  รายงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับปรุงปรุง 10 มิ.ย. 67)    ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน (ฉบับปรุงปรุง 10 มิ.ย. 67)    ==คลิ๊กที่นี่==

 

งานบริการและสวัสดิการ

     แบบฟอร์ม ใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม คำขอใช้สิทธิกองทุนสวัสดิภาพ   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม ขอยกเว้น-ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง   ==คลิ๊กที่นี่==

 

งานบริหารทั่วไป

     แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ใบสำคัญรับเงิน   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา (สำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ)   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน (สำหรับนักศึกษาโควตาพิเศษ และนักศึกษาทุน สกอ.)   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ขออนุญาตใช้ห้องประชุมกิจการนักศึกษา   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  การยืมวัสดุ - อุปกรณ์  ==คลิ๊กที่นี่==

 

งานนักศึกษาวิชาทหาร

     แบบฟอร์ม  แบบ รด. 1 (เฉพาะ รด.ปี 1)   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบ รด. 2 (เฉพาะ รด.ปี 2-5)   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์   ==คลิ๊กที่นี่==

     แบบฟอร์ม  แบบประเมินทัศนคติต่อสถาบัน ฯ และกองทัพ   ==คลิ๊กที่นี่==

 

วันที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin