กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง สถานะพรรคนักศึกษาที่กองพัฒนานักศึกษารับรอง และเปิดให้มีการจัดตั้งพรรคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566   ==คลิ๊กที่นี่==

- แบบฟอร์ม จดทะเบียนพรรคนักศึกษา   ==คลิ๊กที่นี่==

- แบบฟอร์ม ใบยื่นขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคนักศึกษา   ==คลิ๊กที่นี่==

- ระบบ ส่งเอกสารพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  ==คลิ๊กที่นี่==

 

*********************************************************************

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566   ==คลิ๊กที่นี่==

- ใบสมัครประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566   ==คลิ๊กที่นี่==

- ใบสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566   ==คลิ๊กที่นี่==

- ระบบส่งเอกสารรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566   ==คลิ๊กที่นี่==  (ระบบจะเปิดในวันที่ 26-27 เมษายน 2566)

 

วันที่เผยแพร่ 05 เมษายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin