กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา

กองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา กรณีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ

         1. สิทธิในการคุ้มครองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและมีหลักฐานการรับเงินจากกองคลังของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ภาคการศึกษา

         2. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามความเป็นจริงในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท / ครั้ง / ราย และจะใช้สิทธิเรียกร้องได้เพียงครั้งเดียวในการเกิดอุบัติเหตุ โดยกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องการบาดเจ็บภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ 

         3. ในระยะเวลาของการคุ้มครองตามสิทธิ นักศึกษาใช้สิทธิได้ตามความเป็นจริง แต่จะใช้สิทธิคุ้มครองสูงสุดได้เพียงไม่เกิน 3 ครั้ง / ราย / ปี

         4.  กรณีถึงแก่ชีวิต นักศึกษาได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ให้ผู้รับประโยชน์แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วภายใน 60 วัน ความคุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต 25,000 บาท

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่