กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง สถานะพรรคนักศึกษาที่กองพัฒนานักศึกษารับรอง และเปิดให้มีการจัดตั้งพรรคนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567   ==คลิ๊กที่นี่==

- แบบฟอร์ม จดทะเบียนพรรคนักศึกษา   ==คลิ๊กที่นี่==

- แบบฟอร์ม ใบยื่นขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคนักศึกษา   ==คลิ๊กที่นี่==

- แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิกพรรคนักศึกษา  ==คลิ๊กที่นี่==

- ระบบ ส่งเอกสารพรรคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ==คลิ๊กที่นี่==  (ระบบจะเปิดในวันที่ 15 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567)

 

*********************************************************************

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567   ==คลิ๊กที่นี่==

- ใบสมัครประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567   ==คลิ๊กที่นี่==

- ใบสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567   ==คลิ๊กที่นี่==

- ระบบส่งเอกสารรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567   ==คลิ๊กที่นี่==  (ระบบจะเปิดในวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2567)

วันที่เผยแพร่ 03 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin