กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

          นักศึกษา (ชาย) สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารตามหลักสูตร จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วย การรับราชการทหาร แต่ถ้ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ก็สามารถกระทำได้ แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วจะต้องไปตรวจเลือกทหารทันทีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ให้ดำเนินการดังนี้

          1. นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ปีนั้น และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

          2. นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเคยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมาแล้วจากสถานศึกษาเดิม นักศึกษาผู้นั้นต้องดำเนินการขอผ่อนผันใหม่ 

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

   1. บันทึกข้อความขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (โหลดได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาตรงเอกสารดาวน์โหลด)

   2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) (ถ่ายหน้า-หลัง)                     จำนวน  3  ฉบับ

   3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (ถ่ายหน้า-หลัง)        จำนวน  3  ฉบับ 

   4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                             จำนวน  3  ฉบับ

   5. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)                                                         จำนวน  3  ฉบับ

   6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                                               จำนวน  1  ฉบับ 

   7. สำเนาใบลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ขอผ่อนผัน                                     จำนวน  1  ฉบับ 

  ***  ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ***

 

ทั้งนี้ นักศึกษายื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrru.ac.th/std/index.php  เบอร์โทร 044-009-009 ต่อ 3420

แนวปฏิบัติหลังยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

   1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อของตนเองในเพจกองพัฒนานักศึกษาและเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ช่วงเดือน มีนาคม หากไม่มีรายชื่อให้รีบประสานเจ้าหน้าที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 ทันที
   2. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันฯ ต้องไปรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในหมายเรียก ฯ (สด.35) ทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการตรวจเลือกฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จทุกขั้นตอน  หากไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก สด.35 จะมีความผิดตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.ราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
   3. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะต้องไปแจ้งต่อสัสดีอำเภอ เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกในปีถัดไป หากไม่ไปแจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย
   4. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ กับสถานศึกษา ยื่นเพียงครั้งเดียว ยกเว้นเปลี่ยนสถานศึกษาใหม่หรือเข้าที่ใหม่ในระดับที่สูงขึ้นและมีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ต้องดาเนินการขอผ่อนผันฯกับสถานศึกษาใหม่

กำหนดส่งเอกสาร

          ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 20 ธันวาคม ของทุกปี โดยติดต่อได้ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 หรือส่งทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (กองพัฒนานักศึกษา)  340  ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เบอร์โทร 044-009-009 ต่อ 3420 วงเล็บมุมซอง (ส่งเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) 

 

วันที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่