กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การแข่งขันกรีฑา บางแสนเจ้าลมกรด 18 - 19 ธันวาคม 2563

รีฑา NRRU
ขอแสดงความยินดี ให้กับ ทีมกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน กรีฑา บางแสนจ้าวลมกรด แข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. โดยได้เหรียญจำนวน
4 เหรียญทอง
4 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
และยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลรวม อันดับ 2 ประเภทกรีฑาหญิง จากการแข่งขันครั้งนี้
ในการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย นักกีฬาจากมหาวิทยาลัย นักกีฬากองทัพ และนักกีฬาทีมชาติ กว่าพันคน
รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลมีดังนี้
4 เหรียญทอง จาก
วิ่ง 400 เมตรหญิง. น.ส.นัตยาพร ธะนูรัมย์
วิ่ง 400 เมตรชาย. นายวิรพล ทองเรือง
วิ่งผลัด 4*400 เมตรหญิง
น.ส.กิติยา งูพิมาย
น.ส.กรรณิการ์ พิมพาชาติ
น.ส.ญาณิศา แก้วกล้า
น.ส.นัตยาพร ธะนูรัมย์
น.ส.วรัญญา แจบไธสง
น.ส.นิลภัทร แจบไธสงๅ
ขว้างจักร หญิง น.ส.ภัทรวดี พูลสวัสดิ์
4 เหรียญเงิน จาก
วิ่ง 400 เมตรหญิง น.ส.กรรณิการ์ พิมพาชาติ
วิ่ง 800 เมตรหญิง น.ส.วรัญญา แจบไธสง
วิ่งผลัด 4*100 เมตรหญิง
น.ส.ญาณิศา แก้วกล้า
น.ส.กิติยา งูพิมาย
น.ส.นัตยาพร ธะนูรัมย์
น.ส.นางสาวกรรณิการ์ พิมพาชาติ
น.ส.นางสาวสุพัฒน์ ชุ่มเสนา
น.ส.สโรชา เปียสูงเนิน
ทุ่มนำ้หนักหญิง น.ส.ภัทรวดี พูลสวัสดิ์
1 เหรียญทองแดง วิ่ง 1500 เมตรหญิง
น.ส.ชลธิชา อำไพพิศ

วันที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin